Dojmy MUDr. Jany Gašparovej z 8th International Orthodontic Congress

Posted on Updated on

Dr. Gašparová

V dňoch 27.– 30. septembra 2015 sa konal v Londýne 8. medzinárodný ortodontický kongres (IOC) Svetovej ortodontickej federácie (WFO). Na konanie kongresu boli ako najvhodnejšie v Londýne zvolené priestory komplexu ExCeL London v lokalite Canary Wharf, ležiacej v rýchlo sa rozvíjajúcej štvrti Docklands. Výstavbou hodnou 21. storočia tu mesto Londýn nahradzuje objekty bývalých dokov a lodeníc mrakodrapmi z ocele a skla. Neďaleko kongresového centra ExCeL-u sa nachádza aj olympijský štadión s príslušným zázemím, nevyhnutným na úspešné zorganizovanie takého megaprojektu, akým boli Olympijské hry v roku 2012 v Londýne. Objekty slúžiace olympijským hrám sa teraz využívajú na usporiadanie spoločenských, vedeckých, kultúrnych, športových a iných významných podujatí. Takýmto bol aj 8. medzinárodný ortodontický kongres.

Uvítací príhovor predniesol profesor Jonathan Sandler, prezident kongresu a Britskej ortodontickej spoločnosti. Pozdravil účastníkov kongresu a konštatoval, že každých päť rokov sa ortodontisti z celého sveta stretávajú, aby si vymenili skúsenosti, podporili rozvoj vedy a umeleckého prístupu v ortodoncii, a v neposlednom rade, aby sa stretli so starými známymi a nadviazali nové priateľstvá.

Ďalší z prominentných rečníkov, profesor Roberto Justus, ktorý bol prezidentom Svetovej ortodontickej federácie počas uplynulých piatich rokov, konštatoval, že klenotom v korune Svetovej federácie je kongres, konaný každých päť rokov a pripomenul, že Svetovú ortodontickú federáciu  založilo na 4. medzinárodnom kongrese v  San Franciscu 69 odborných organizácií zo 62 krajín sveta dňa 15. mája 1995. Pripomíname, že medzi týmito zakladajúcimi krajinami nechýbalo ani Slovensko. Z pôvodného počtu krajín sa WFO rozrástlo na 106 organizácií pôsobiacich v rovnakom počte krajín a stalo sa organizáciou, združujúcou 6800 ortodontistov, privilegovaných profesionálnou prestížou a prednosťami, plynúcimi z členstva v tejto medzinárodnej organizácii.

Po otváracom ceremoniáli nasledovala „key-note“ prednáška „Mnoho tvárí ortodoncie“, s ktorou vystúpila profesorka Anne Marie Kuijpers-Jagtman z Holandska. Myšlienka prednášky našla stvárnenie aj na oficiálnom plagáte kongresu, na ktorom bola pretlmočená formou pútavého grafického znázornenia. Po tomto úvode nasledovala Welcome Reception pre všetkých delegátov kongresu, ktorá sa konala vo výstavnej hale obchodnej exhibície.

Odborné dianie kongresu sa členilo na dve základné záujmové sféry:

– prednáškový program určený pre lekárov, tzv. „doctorʹs programe“,

– prednášky pre odborníkov z príbuzných a podporných profesií a pre stredný

zdravotnícky personál.

Do lekárskeho programu organizátori zaradili ako zvláštny bonus vystúpenia 24 prednášajúcich, predstavujúcich svetovú špičku v klinickej praxi a v ortodontickom vedeckom výskume. Okrem toho vedecký výbor určil na prezentáciu 48 príspevkov, vybraných z celkového počtu 550 zaslaných prihlášok, čo samo o sebe vypovedá o náročnosti odbornej úrovne kongresových materiálov, ktorá sa od nich vyžadovala. Ďalšie referáty ešte odzneli v rámci tzv. „free papers“, príspevkov na voľnú tému. Trvanie jednotlivých prednášok v lekárskom programe bolo časovo limitované intervalom 45 minút.

Ako je z uvedeného evidentné, odborný program prebiehal súčasne vo viacerých posluchárňach a nebolo ľahké si vybrať z ponuky prednášok. Témy boli rôznorodé, mnohé sa zaoberali klinickým výskumom v ortodoncii, genetikou, rôznymi formami kotvenia, ortodontickým potenciálom vo forenznom konaní, liečbou pacientov s rázštepovými vadami, stesnaním, problémami s čeľustným kĺbom, ako aj indikáciami pre chirurgickú liečbu – teda mimoriadne širokou škálou odborných problémov, s ktorými sú ortodontisti pri svojej činnosti konfrontovaní.

Súčasťou lekárskeho programu bol tzv. „World Village Day“, ktorý sa konal počas druhého dňa kongresu. Program bol unikátnou príležitosťou zistiť, čím všetkým sa zaoberajú ortodontisti v rozličných kútoch sveta a zároveň si vypočuť túto rozmanitú a široko participovanú udalosť. V rámci uvedeného programu prednášky prebiehali v ôsmich paralelných sekciách, čím bol vytvorený priestor pre národné ortodontické spoločnosti z Európy a  iných kontinentov, aby prezentovali svoje najlepšie skúsenosti z  klinickej a výskumnej činnosti. Svoje sekcie mali národné ortodontické spoločnosti z Veľkej Británie, Talianska, Poľska, Dánska, Nemecka, Švédska, Číny, Taiwanu, Indie, Japonska a Saudskej Arábie, z nadnárodných organizácií boli zastúpené Európska federácia ortodontistov (FEO), Ázijská pacifická ortodontická spoločnosť (APOS), Latinsko Americká ortodontická spoločnosť (ALADO) a Arabská ortodontická spoločnosť. V rámci „World Village Day“   bol v každej sekcii priestor na osem referátov, každý v časovom rozsahu 30 minút, rozdelených do predpoludňajšieho a popoludňajšieho zasadnutia.

V programe „World Village Day“ odznelo počas druhého dňa kongresu celkove 92 odborných referátov. Z pohľadu nám najbližšieho by som spomenula blok prednášok Poľskej ortodontickej spoločnosti, ktorej predsedala profesorka Ewa Czochrowska spolu s  Dr. Evou Šrámkovou z ČR. Z prezentovaných príspevkov zvlášť zaujala prednáška Dr. Iva Mareka na tému: „Plán medziodborovej spolupráce v prípadoch viacpočetnej agenézy s použitím CBCT“, ktorú autor predniesol na vysokej odbornej úrovni, akcentovanej veľmi slušnou angličtinou.

Okrem hlavného programu určeného pre zubných lekárov bol vytvorený priestor aj pre realizáciu limitovaného počtu príspevkov od zubných sestier, zubných a röntgenových laborantov a ďalšieho technického personálu. Mimoriadne silnou záležitosťou bola prezentácia posterov, ktorých úctyhodný počet dosiahol číslo 796 v kategórii lekárskych príspevkov a ďalších 22 posterov bolo od stredného a technického personálu. Čo sa odborného smerovania týka, autori polovice posterov sa zameriavali na problematiku riešenú v rámci klinického výskumu.Uložený snímek 125

Samostatnú kapitolu tvorili stánky firiem (celkove 90) zaoberajúcich sa výrobou, distribúciou a predajom ortodontických materiálov a nástrojov, rozložených v priestoroch výstavnej haly S 9. Keďže centrum ExCeL nenadväzuje na mestskú infraštruktúru s reštauráciami, bufetmi, bistrami, barmi a inými stravovacími zariadeniami, počas kongresu bol zabezpečený výdaj suchej stravy vo forme balíčkov so sendvičmi (podľa výberu uchádzača), ovocím, keksami a minerálnou vodou, ktoré sa vydávali tiež v priestoroch výstavného centra. Počas prestávok sa podávala káva a nealko nápoje a k dispozícii bolo viacero bufetov s rýchlym občerstvením, kde si účastníci mohli zakúpiť jedlo a pitie podľa vlastnej potreby.

Londýnsky kongres sa vyznačoval vysokou účasťou. Zúčastnilo sa ho celkove 6200 účastníkov zastupujúcich 114 stavovských organizácií z celého sveta. Medzi nimi dominovali odborníci z európskych krajín, reprezentujúci 47 svojich stavovských organizácií. Slovenská ortodontická spoločnosť bola zastúpená tromi reprezentantmi, pochádzajúcimi zo súkromných ambulancií v Senici a Banskej Bystrici.

Súčasťou medzinárodných kongresov býva aj spoločenský program, oceňovaný účastníkmi a odzrkadľujúci možnosti a nápaditosť jednotlivých národných usporiadateľov. Pre všetkých účastníkov 8. kongresu platilo pozvanie na úvodný ceremoniál a „Welcome Reception“, ktorá sa konala v  úvodný deň podujatia v priestoroch kongresového centra ExCel London. Spoločenský program pokračoval v dňových intervaloch a pozostával z medzinárodnej recepcie v Múzeu Madame Tussaude, prezidentskej recepcie v Prírodovednom múzeu a z  Gala Dinner v Old Billingsgate Market. Vstup na tieto podujatia nebol zahrnutý v účastníckom poplatku a viazal sa na zakúpenie vstupenky. Pre tieto podujatia platil tzv. „dress code“, čiže sa vyžadovalo spoločenské oblečenie, ktorého úroveň bola vyznačená v programových materiáloch kongresu.

Program pre sprevádzajúce osoby, ktorý sa tradične teší značnej obľube najmä u manželiek skôr narodených Big Benúčastníkov kongresov, usporiadatelia do programu nezaradili. Zoznamovanie sa s Londýnom bolo teda ponechané na individuálnu iniciatívu. Situáciu uľahčoval fakt, že v Londýne existuje mimoriadne široká sieť vyhliadkových autobusov operujúcich systémom „hop-on hop-off“, že k dispozícii sú vyhliadkové plavby loďou po rieke Temži a že existuje tiež rad cestovných kancelárií, organizujúcich zájazdy do historických lokalít, a to nielen v okolí Londýna.

Snáď sa možno zmieniť, že počas konania kongresu bol aj posledný deň sezóny (trvajúcej od apríla do septembra), počas ktorej môže verejnosť navštíviť sídlo britskej kráľovnej, Buckinghamský palác. Konštatujeme, že o lístky na vstup bol enormný záujem, a to v prvom rade medzi  britskými návštevníkmi Londýna.

Kongresové materiály obsahovali okrem písacích potrieb informačnú publikáciu „Final programme“ vo formáte A4 a jeho minimalizovanú vreckovú variantu – „Mini Programme“, ktorý vzhľadom na rôznorodosť odborného programu a labyrint prednáškových miestností slúžil ako nenápadný, no spoľahlivý sprievodca pre všetkých účastníkov. Kongresové abstrakty boli dostupné na Scientific Mobile Application a online cez interaktívny Scientific Programme. Naskenovanie QR Codu na Mobile App Advert stránke umožňovalo prístup k materiálom cez mobilný telefón.

MUDr. Jana Gašparová

Súkromná ortodontická ambulancia Senica.