Stanovy

Stanovy slovenskej ortodontickej spoločnosti.

I.Všeobecné ustanovenie.

  1. Slovenská ortodontická spoločnosť (ďalej len “spoločnosť”) je samosprávna nepolitická odborná a vedecká spoločnosť, združujúca na základe dobrovoľnosti lekárov, ale aj ostatných občanov prejavujúcich záujem o odbor ortodoncie (čeľustnej ortopédie).
  2. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky. Sídlom spoločnosti je Líščie údolie 57, 841 32 Bratislava.
  3. Spoločnosť je právnickou osobou, samostatne spravuje svoj majetok a hospodári podľa ročného rozpočtu podľa platných predpisov a zákonov.
  4. Spoločnosť sa hlási ku kolektívnemu členstvu v Slovenskej lekárskej spoločnosti v Bratislave, spolupracuje so Slovenskou stomatologickou spoločnosťou, Slovenskou komorou zubných lekárov a s medzinárodnými ortodontickými organizáciami.

II. Poslanie a činnosť spoločnosti.

  1. Spoločnosť podporuje zvyšovanie teoretickej i praktickej úrovne čeľustnej ortopédie. Obhajuje záujmy odboru v spoločnosti s úsilím o zlepšenie orálneho zdravia všetkých obyvateľov v súlade s programom Svetovej zdravotníckej organizácie.
  2. Hlavnou činnosťou je usporadúvanie odborných akcií pre svojich členov, ale i pre všetkých ostatných záujemcov s cieľom zoznámiť a umožniť odbornú a vedeckú diskusiu k preberanej tematike. Odborné akcie spoločnosti sú neoddeliteľnou súčasťou postgraduálnej výchovy v odbore ortodoncie a prispievajú k nej.
  3. Spoločnosť spolupracuje s ostatnými odbornými spoločnosťami a regionálnymi spolkami Slovenskej lekárskej spoločnosti, najmä stomatologickými odbormi za účelom riešenia rovnakých problémov.
  4. Spoločnosť spolupracuje a priamo sa podieľa na riešení odborných problémov a poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti a zdravotníckeho výskumu so Slovenskou komorou zubných lekárov, Slovenskoulekárskou a lekárnickou komorou, ďalej s ministerstvom zdravotníctva SR a inými orgánmi, najmä klinickými a výskumnými pracoviskami a poisťovňami.
  5. Spoločnosť informuje svojich členov o rozvoji odboru čeľustnej ortopédie v Slovenskej republike a v zahraničí a využíva na to dostupné formy a prostriedky, najmä vydávanie časopisu v súlade s platnými zákonmi o tlačivách a autorských právach.
  6. Spoločnosť sa zaoberá úrovňou postgraduálnej výchovy ortodontických špecialistov, presadzuje zvyšovanie úrovne ich špecializačnej prípravy, deleguje svojich členov do akreditačných a špecializačných komisií.
  7. Spoločnosť vyvíja samostatnú vedeckú činnosť.
  8. Slovenská ortodontická spoločnosť vyvíja spoločne s ostatnými odbornými stomatologickými organizáciami, ktoré sú organizačnými zložkami alebo kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, koordinačný výbor, ktorého zmyslom je poskytovať odborné informácie všetkým zubným lekárom a reprezentovať lekársky odbor zubné lekárstvo v Slovenskej republike a v zahraničí. Účasť v tomto výbore vychádza z princípu dobrovoľnosti a nezáväznosti pre jednotlivé odborné spoločnosti.

III. Organizačná štruktúra.

  1. Spoločnosť môže na základe odborných požiadaviek svojich členov vytvárať užšie špecializované odbornosti v sekciách. Pre činnosť sekcií vydáva spoločnosť vlastné pravidlá.
  2. Riadiace a výkonné orgány spoločnosti sú :
   • plenárne schôdze spoločnosti s voľbami,
   • plenárne schôdze,
   • výbor,
   • revízna komisia.
  3. Plenárne schôdze sú najvyšším orgánom spoločnosti. Medzi jednotlivými schôdzami riadi činnosť spoločnosti výbor.
  4. Výbor a revízna komisia spoločnosti sú volené v tajných voľbách. Funkčné obdobie je štvorročné a končí zvolením nových orgánov. Členovia orgánov spoločnosti musia spĺňať podmienku – odborná kvalifikácia v odbore čeľustná ortopédia a riadne členstvo v spoločnosti.
  5. Voľby do výboru a do revíznej komisie sa môžu uskutočniť len na plenárnej schôdzi s voľbami. Pozvánka musí byť zaslaná všetkým členom a musí obsahovať informáciu o konaní volieb, ináč sú voľby neplatné.Hlasuje sa naraz o všetkých kandidátoch, za členovvýboru sú zvolení kandidáti s najvyšším počtom hlasov,za členov revíznej komisie kandidáti nasledujúci. Zvolení členovia výboru si volia zo svojho stredu predsedu, podpredsedu a vedeckého sekretára. Revízna komisia si volí predsedu.
  6. Všetky funkcie v orgánoch spoločnosti sú čestné.
  7. Plenárna schôdza spoločnosti je najvyšším orgánom a len jej prislúcha právo voliť, rozhodovať o všetkých zásadných otázkach činnosti spoločnosti, rozhodovať o zániku a majetkovo – právnom vyrovnaní, rozhodovať o hospodárskej aktivite, stanoviť výšku členských príspevkov pre daný rok, vyjadrovať sa a schvaľovať prácu orgánov spoločnosti.
  8. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť na zásadách demokracie a rešpektovania ľudských práv.
  9. Plenárna schôdza spoločnosti je zvolávaná minimálne jedenkrát ročne.
  10. Členovia orgánov spoločnosti sú navrhovaní z popredných odborníkov odboru. Zmeny v zložení orgánov môže schváliť len plenárna schôdza. Výbor tvorí predseda, podpredseda, vedecký sekretár, hospodár a jeden, traja alebo piati členovia. Jednanie výboru je platné pri nadpolovičnej účasti členov. Výbor podáva plenárnej schôdzi správu o svojej činnosti a hospodárení. Výbor zvoláva predseda alebo vedecký sekretár minimálne 3x ročne. Jeho členovia majú nárok na úhradu hotových výdajov (cestovné, nocľažné, stravné a náhrada strateného času) a náhradu za ušlý zárobok podľa platných predpisov.
  11. Predseda výboru zastupuje spoločnosť navonok a jedná jej menom. Zaisťuje bežnú agendu a rieši neodkladné záležitosti v čase medzi zasadaniami výboru. Svoje rozhodnutie necháva prerokovať a schváliť na najbližšom stretnutí výboru. V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda, prípadne vedecký sekretár.
  12. Menom spoločnosti podpisuje doklady predseda, podpredseda, vedecký sekretár a hospodár.
  13. Výbor spoločnosti v prípade vydávania časopisu menuje redakčnú radu, ktorá zodpovedá za obsahovú náplň, vydávanie a expedíciu časopisu. Vydávanie časopisu sa riadi platnými zákonmi o tlači a autorských právach.
  14. Výbor na základe požiadaviek odporúča menovať odborníkov svojho odboru do orgánov a organizácií v SR.
  15. Revízna komisia je trojčlenná. Jej prácu riadi predseda revíznej komisie. Komisia vykonáva l-krát ročne kontrolu hospodárenia a dodržiavania stanov a uznesení spoločnosti. Revízia hospodárenia sa vykonáva aj viackrát ročne, ak je to potrebné. Komisia rieši spory vnútri spoločnosti, je objektívna a nezávislá. Zo svojej činnosti sa zodpovedá plenárnej schôdzi. Jej členovia majú právo zúčastniť sa schôdze výboru, nemajú právo hlasovať. Výbor spoločnosti je povinný predložiť na požiadanie revíznej komisie všetky potrebné doklady a dokumenty.

IV. Členstvo v spoločnosti.

  1. Členstvo v spoločnosti je riadne, mimoriadne a čestné.
  2. Mimoriadne členstvo v spoločnosti vzniká na základe plnej dobrovoľnosti podaním písomnej prihlášky v súlade so schválenými stanovami spoločnosti.
  3. Riadne členstvo v spoločnosti môže dosiahnuť pridružený člen, špecialista v odbore ortodoncia(čeľustná ortopédia), ktorý pracuje v odbore čeľustnáortopédia na území Slovenskej republiky v súlade s predpismi, alebo plnou náplňou práce pracoval v tomto odbore pred odchodom do dôchodku.
  4. Čestný člen je menovaný uznesením výboru Slovenskej ortodontickej spoločnosti.
  5. Členstvo (riadne, mimoriadne aj čestné) nie je obmedzené národnosťou, rasou, štátnou príslušnosťou, náboženským vyznaním alebo politickou príslušnosťou.
  6. Členstvo zaniká písomným odhlásením člena alebo porušením povinnosti člena, najmä nezaplatením ročného členského príspevku aj po písomnej výzve do konca kalendárneho roku.
  7. Ukončenie členstva písomným odhlásením treba oznámiť najneskôr 6 týždňov pred ukončením kalendárneho roka písomne na adresu sídla Slovenskej ortodontickej spoločnosti, inak musí odchádzajúci člen zaplatiť členský príspevok ešte aj na nasledujúci rok.

V. Práva a povinnosti členov.

  1. Každý člen má právo zúčastniť sa všetkých akciíporiadaných spoločnosťou.
  2. Člen je povinný dodržiavať stanovy spoločnosti, hájiť a presadzovať záujmy spoločnosti a prispievať k dobrej úrovni odboru svojou osobnou iniciatívou.
  3. Člen je povinný v stanovenom termíne a v schválenej výške zaplatiť ročný členský príspevok na konto spoločnosti. Čestní členovia sú od ročného príspevku oslobodení.
  4. Do orgánov spoločnosti má právo byť zvolený len riadny člen.
  5. Riadny člen má právo voliť orgány spoločnosti a vyjadrovať sa k jej činnosti s právom hlasovania na plenárnej schôdzi.
  6. Mimoriadni a čestní členovia sa zúčastňujú plenárnych schôdzí spoločnosti s poradným hlasom.
  7. V ostatných právach a povinnostiach sa riadni, mimoriadni a čestní členovia spoločnosti nerozlišujú.

VI. Hospodárenie spoločnosti.

  1. Spoločnosť spravuje svoj majetok samostatne a hospodári podľa ročného rozpočtu. Hospodárenie sa riadi obecne platnými predpismi pre hospodárenie právnych subjektov. Je potrebná písomná dokumentácia a evidencia.
  2. Zdroje finančných prostriedkov sú :
   • registračný poplatok za prijatie člena spoločnosti,
   • ročný členský príspevok schválený plenárnou schôdzou,
   • príjmy z hospodárskej činnosti spoločnosti bez daní,
   • dary a iné finančné dotácie po odvode daní.
  3. Finančné prostriedky spoločnosti sa môžu použiťv súlade so stanovami a platnými predpismi o hospodárení organizácie. Rozpočet spoločnosti zodpovedá za prípadné dlhy.
  4. Pohyb finančných prostriedkov eviduje, sleduje výbor a pravidelne informuje hospodár spoločnosti, ktorý za túto prácu zodpovedá. Všetci členovia sú povinní rešpektovať jeho pokyny o vedení finančných prostriedkov. Doklad o výdaji finančných prostriedkov nesmie byť preplatený bez podpisu predsedu a pečiatky spoločnosti alebo ním povereného člena výboru (podpredseda, vedecký sekretár, vedúci redakčnej rady) a evidovania hospodárom, čo potvrdí svojím podpisom.
  5. Redakčná rada pripravuje ročný rozpočet nákladov na časopis, ktorý po jeho schválení je povinná dodržiavať. Do rozpočtu nákladov na časopis sa započítavajú náklady spojené s činnosťou redakčnej rady vrátane náhrad hotových výdajov a náhrad za ušlý zisk.

VII. Záverečné ustanovenie.

 1. Zmeny v stanovách má oprávnenie urobiť len plenárna schôdza spoločnosti na základe hlasovania.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť po schválení na plenárnej schôdzi Ortodontickej spoločnosti a po registrácii na ministerstve vnútra Slovenskej republiky.