O nás

Slovenská ortodontická spoločnosť (ďalej len SOS) je občianske združenie, ktoré vzniklo registráciou MV SR ku dňu 12. apríla 2001 v súlade so zákonom č. 83/1990 Z.z., o združovaní občanov, v platnom znení.Vznikla transformáciou zo Sekcie čeľustných ortopédov Slovenskej stomatologickej spoločnosti a bola schválená Plenárnou schôdzou v apríli 2001 v Bratislave.

SOS bolo Štatistickým úradom SR pridelené identifikačné číslo (IČO) 36068934 a Daňovým úradom Bratislava IV daňové identifikačné číslo (DIČ) 0036068934.

SOS má v súčasnosti 217 členov, z toho 198 riadnych členov. Riadnym členom môže byť atestovaný čeľustný ortopéd, ktorý vykonáva prax na území Slovenskej republiky. Zoznam riadnych členov SOS s miestom výkonu praxe.

Podľa článku I.1 svojich stanov je SOS odbornou a vedeckou spoločnosťou združujúcou lekárov prejavujúcich záujem o odbor ortodoncie. Cieľom SOS je podľa článku II.1 stanov podpora zvyšovania teoretickej aj praktickej úrovne čeľustnej ortopédie a jej hlavnou činnosťou usporadúvanie odborných podujatí pre svojich členov. SOS sa hlási k spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov a so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, ako aj s mnohými inými zahraničnými odbornými organizáciami (Česká ortodontická spoločnosť, World Federation of Orthodontics, EFOSA). SOS organizuje raz ročne plenárnu schôdzu všetkých členov s odborným programom a dva až tri krát do roka informuje pisomne svojich členov o činnosti výboru SOS a vzdelávacích akciách. Oznamy o chystaných odborných schôdzach, zprávy z výboru SOS publikujeme v ortodontickom časopise Ortodoncie a na stránkach Zubného lekára.

SOS od svojho vzniku organizuje odborné vzdelávacie podujatia pre svojich členov v rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckých pracovníkov v súlade s § 42 zákona č. 578/2004 Z.z., o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, a podieľa sa na realizácii špecializačného štúdia v odbore čeľustná ortopédia. SOS je na základe dohody o spolupráci zo dňa 12. mája 2002 pridruženým členom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Tým spĺňa predpoklady stanovené v § 42 ods. 3 uvedeného zákona pre organizovanie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.