Smernica

Smernica rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

Smernica je k dispozícii na stiahnutie tu.