Špecializačná skúška

Vážení záujemcovia o špecializačnú skúšku v odbore čeľustná ortopédia,  najbližší termín špecializačnej skúšky je:

15.2.2019

 Praktická aj teoretická časť sa uskutočnia na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU, Limbová 14, Bratislava, so začiatkom o 08:00.

Uzávierka prihlášok je 6 týždňov pred termínom konania skúšky. Prihlášku treba riadne vyplnenú s príslušnými kompletnými prílohami včas zaslať na študijné oddelenie SZU.(pani Ružena Beňovičová)

 

Prihlásenia na špecializačnú skúšku

Pred každou prihláškou na skúšky je treba mať zaradenie do odboru. Kto ho nemá, musí podať “Žiadosť o zaradenie (do študijného špecializačného programu)”. Tlačivo je na internete: www.szu.sk

Ku každej “Žiadosti o zaradenie” je potrebné pripojiť

-Overenú kópiu diplomu o promócii z LF.
-Overenú kópiu špecializačného diplomu v odbore stomatológia (pre absolventov odboru stomatológia do r. 2009)
-Neoverenú kópiu pracovnej zmluvy
-Neoverenú kópiu akreditácie pracoviska ako výučbovej základne SZU v odbore čeľustná ortopédia
Žiadosti a Prihlášky na špecializačnú skúšku je treba podať na Študijné oddelenie SZU. Pri podávaní žiadostí o zaradenie je potrebné si zakúpiť špecializačý index a záznamník odborných aktivít. Oba je možné zakúpiť v pokladni SZU na Limbovej 12.


Informácie k špecializačnému štúdiu v odbore čeľustná ortopédia

Vážené kolegyne a kolegovia,
ako prvé Vám odporúčam preštudovať si platnú legislatívu, týkajúcu sa špecializačného štúdia, ako aj čerpať všeobecné informácie o postgraduálnom štúdiu z internetovej stránky SZU, najmä jej Fakulty špecializačných štúdií. Adresa: www.szu.sk

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžte s dôverou obrátiť na mňa prostredníctvom e-mailovej pošty na adresu: simona.dianiskova(zavináč)szu.sk ortodoncia(zavináč)chello.sk

1. Legislatíva v SR

Dôležité legislatívne odkazy nájedete na internetovej stránke www.zbierka.sk a sú to najmä nasledovné nariadenia:

NVSR 12/2008, 293/2007, 322/2006, 179/2005, 742/2004, 743/2005, 213/2004, 157/2002, 277/1994

2. Všeobecné informácie o špecializačnom štúdiu

Štúdium-dĺžka: 3 ročné, absolvované na klinickom pracovisku vzdelávacej ustanovizne (SZU,LF) alebo akreditovanom pracovisku. Špecializačné štúdium vedie Slovenská zdravotnícka univerzita ako národná inštitúcia.
Špecializačné štúdium sa vykonáva na akreditovaných odborných pracoviskách, ktoré získali na vzdelávanie spôsobilosť. Špecializačné štúdium organizuje a zabezpečuje vedúci školiteľškoliaceho pracoviska v spolupráci so zodpovedným školiteľom, pedagogickým pracovníkomvzdelávacej ustanovizne.
Počet hodín: plný pracovný úväzok na akreditovanom pracovisku čeľustnej ortopédie. Podrobný rozpis jednotlivých odborných aktivít a výkonov sa uvádza v Záznamníku výkonov.
Rozdelenie prac času: 75% – praktická výuka,ošetrovanie pacientov, 25% – teoretická-kurzy, prednášky, semináre, vyhodnocovanie liečebných plánov,vedecko-výskumná práca,práca s typodontom samoštúdium ap.

Ďalšie činnosti počas štúdia: zubné laboratórium(20hod), maxilofaciálna chirurgia(20hod), centrum pre ošetrovanie rázštepov(20hod)-podľa dostupnosti.

Účasť na vedecko – odborných podujatiach a publikačnáčinnosť.
Od školencov sa vyžaduje splnenie teoretickej aj praktickej časti špecializaného štúdia, sústavné vzdelávanie, pravidelná účasť na odborných podujatiach v odbore špecializačnéhoštúdia usporiadaných vzdelávacou ustanovizňou, Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Slovenskou lekárskou komorou, ďalšími organizáciami a zariadeniami, najmä na akreditovaných postgraduálnych školiacich akciách a akreditovaných odborných konferenciách, ročne najmenej 100 hodín. Účasť na medzinárodných odborných a vedeckých podujatiach sa uznáva v plnom rozsahu.
Vyžaduje sa najmenej jedna publikácia v domácej alebo zahraničnej odbornej literatúre uskutočnená počas špecializačného štúdia.
Prijtie na štúdium:Uchádzač musí byť zubný lekár alebo stomatológ po prvej atestácii, u zubných lekárov sa odporúča najmenej 1-ročná prax v zubnej ambulancii, adept absolvuje príjmací pohovor, je potrebné vyplniť riadne prihlášku a doložiť potrebné doklady-potvrdenia a odoslať na organizačno-metodický odbor SZU.
Ukončenie štúdia: špecializačnou skúškou/pohovorom pred komisiou, predložiť dizertačnú prácu/písomný referát, dokumentácia 8 odliečených pacientov.

Spísanie písomnej práce k špecializačnej skúške a jej odporúčanie na obhajobu zo strany školiteľa. Tému písomnej práce k špecializanej skúške určuje zodpovedný školiteľ– vedúci pedagogického útvaru vzdelávacej ustanovizne pre príslušný odbor, pričom berie do úvahy návrhy uchádzača. Odbornými školiteľmi sú pracovníci pedagogického útvaru vzdelávacej ustanovizne. Možno určiť aj školiteľa – konzultanta spomedzi uznávaných odborníkov.
Každá práca má jedného alebo dvoch oponentov. Písomná práca má byť doručená na katedru čeľustnej ortopédie minimálne 3 mesiace pred termínom špecializačnej skúšky.

Požiadavky na dokumentáciu 8 pacientov: musia byť k dispozícii sadrové modely čeľustí, minimálne začiatočný a konečný študijný model, náležite zhotovené, upravené a popísané, s analýzou modelov. Fotodokumentácia pacienta, enface, profil, intraorálne min 3 snímky, s analýzou exraorálnych aj intraorálnych fotografii, Panoramatické snímky čeľustí (OPG) s popisom a hodnotením, Diaľkové rontgenové laterálne snímky lebky s príslušnou kefalometrickou analýzou. Všetky diagnostické podklady by mali byť minimálne z počiatočnej a záverečnej fázy liečby. Výber pacientov má byť rôznorodý čo sa týka diagnózy, veku pacienta aj spôsobu liečby. Spomedzi 8 pacientov aspoň 5 má byť liečených pomocou fixného aparátu, aspoň 1 má byť liečba dospelého pacienta a 1 by mal byť riešený kombinovanou ortodonticko-chirurgickou metódou liečby disgnácie. Vzhľadom na diagnózu, mali by byť zastúpené všetky triedy a podľa možnosti aj hlavné podtriedy podľa Anglovej klasifikácie.Prezentáciu pacientov treba mať pripravenú, s výňatkom z anamnenstických údajov a opisom priebehu liečby.

-Doklad o autorstve odbornej publikácie.

– Pripravenosť na skúšku z jedného cudzieho jazyka, prípadne preukázanie predpísanej úrovne jeho znalosti (úspešné absolvovanie uznanej jazykovej skúšky – zoznam takýchto skúšok pre jednotlivé jazyky vydáva pedagogický útvar vzdelávacej ustanovizne pre jazyky).

-Doklad o absolvovaní školenia zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva (v prípade, že nebola skúška vykonaná v rámci špecializačnej skúšky zo stomatológie)
Záverečná skúška
Kandidát sa na skúšku prihlási vyplnenou prihláškou, s priloženým indexom odbornosti a záznamníkom, prípadne s ďalšími dokladmi o aktivitách vrátane pedagogickej, prednáškovej a publikačnejinnosti. Kandidát súčasne predloží dobrozdanie vedúceho pracovníka zariadenia – školiteľa a jeho odporúčanie vykonať špecializačnú skúšku.

3. Kvalifikačné a pracovno–právne predpoklady pre zaradenie do špecializaného štúdiav odbore čeľustná ortopédia

Podmienkou na zaradenie do špecializačného štúdia v odbore čeľustná ortopédia je úspešné absolvovanie vysokoškolského doktorského štúdia v študijnom odbore stomatológia do roku 2008 s titulom MUDr. a absolvovanie špecializačného štúdia v odbore stomatológia do roku 2012 alebo absolvovanie vysokoškolského doktorského štúdia v študijnom odbore zubné lekárstvo s titulom MDDr. po roku 2009.
Všeobecnou podmienkou je odborná, zdravotná a etická spôsobilosť na výkon práce v zdravotníctve a pracovný pomer v štátnom alebo neštátnom zdravotníckom zariadení, ktoré je držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore čeľustná ortpédia. Kandidát musí maťjazykové znalosti zo slovenčiny, aby mohol komunikovať s personálom a s pacientmi. Odporúčame u zubných lekárov minimálne 1-ročnú odbornú prax v zubnej ambulancii (všeobecného zamerania).
Zaradenie do špecializačného štúdia v odbore vykonáva SZU na návrh zamestnávateľa alebo lekára samosprávneho kraja na základe žiadosti uchádzača, prípadne ho na základe žiadosti môže zaradiť MZ SR ako samoplatcu (pozri §7 Nariadenia vlády SR . 213/2004 Z. z.).
Zaradenie do špecializačného štúdia vykonáva Slovenská zdravotnícka univerzita centrálne pre všetky vzdelávacie ustanovizne v Slovenskej republike. Súčasne uchádzačovi vydáva index odbornosti, záznamník o vykonaných zdravotníckych výkonoch a iných odborných aktivitách (ďalej len záznamník), akreditovaný študijný program (národné pravidlá špecializaného štúdia) pre zvolený špecializaný odbor.
Uchádzač o zaradenie by mal mať pracovnú zmluvu alebo pracovný prísľub akreditovaného pracoviska SZU v odbore čeľustná ortopédia

4. Akreditácia školiacich pracovísk pre špecializačné štúdium v čeľustnej ortopédií

Špecializačné štúdium prebieha na pracoviskách štátneho i neštátneho charakteru počas 36 mesiacov pod vedením vedúceho pracoviska /NV 743/2005 §5, ods.3/.
V prípade prijatia lekára do zamestnania /a tým aj do praktickej výučby pred špecializačnou skúškou/ je pracovisko a jej vedúci pracovník zodpovedný za špecializačnú prípravu lekára Slovenskej zdravotníckej univerzite. SZU schvaľuje pracovisko a osobu zodpovedného pracovníka za špecializačnú prípravu /ďalej len „školiteľ“/ administratívnym konaním nazvaným „akreditácia“. Pracovisko vykonávajúce špecializačnú prípravu, ktoré vyhovuje požiadavkám SZU obdrží certifikát Akreditovaného pracoviska SZU pre špecializačnú prípravu lekárov.

Podmienky pre získanie akreditácie:
1.Pracovisko je držiteľom povolenia na výkon zdravotníckych činností v odbore čeľustná ortopédia.
2.Lekár v špecializačnej príprave musí mať osobitné kreslo s asistenciou, ktoré umožňuje vykonávať liečebnú činnosť v rozsahu stanoveného týždenného pracovného času /NV 743/2005, §6, ods.4/.
3.Lekár v špecializačnej príprave pracuje pod priamym vedením vedúceho pracovníka, /školiteľa/,ktorý má mať minimálne 5-ročnú prax v odbore po absolvovaní atestačnej skúšky z čeľustnej ortopédie. Školiteľje zodpovedný za dodržiavanie liečebných postupov a plnenie požiadaviek stanovených špecializačnými náplňami.
4.Školiteľ sa udelením akreditačního diplomu zaväzuje, že bude venovať minimálne 50% týždenného pracovného času školenému lekárovi. Dokladom je vypracovanie harmonogramu práce školeného lekára.
5.Školiteľ sa zaväzuje, že umožní školenému lekárovi zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách usporiadaných SZU, SKZL, SLS a iných odborných školeniach.
6.Školiteľ sa zaväzuje predkladať na SZU /vedúcemu katedry/ hlásenie o priebehu špecializačného štúdia štvrťročne, aby bola zabezpečená kontrola kvality prebiehajúceho štúdia a listinu dochádzky školeného lekára.

Žiadosť o akreditáciu pracoviska podáva vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia písomne na SZU. V prílohe pripojí:
1.Overenú kópiu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho pracoviska s príslušným odborným zameraním.
2.Kópiu diplomu o absolvovaní LF, príp. získaných špecializácií odborného zástupcu ZZ.
3.Fotodokumentáciu ambulancií, kde bude školený lekár pracovať.
4.Harmonogram pracovného času zdrav. zariadenia s vyznačením konzultácií a teoretickej prípravy školeného lekára.

Žiadosť o akreditáciu posúdi vedúci katedry a po schválení dekana fakulty vydá SZU certifikát o akreditácii formou zvláštneho diplomu.

5. Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor ČEĽUSTNÁ ORTOPÉDIA

Charakteristika špecializačného odboru
Čeľustná ortopédia je špecializovaný odbor zubného lekárstva, ktorého náplňou je prevencia, profylaxia a regulácia anomálneho postavenia zubov, čeľustí a medzičeľustných vzťahov.

 

Kvalifikačné a pracovno – právne predpoklady pre zaradenie do špecializačného štúdia
Absolvované vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe trvajúce šesť rokov v dennom štúdiu v odbore stomatológia /do r.2009 s titulom MUDr/ a absolvovanie špecializačnej skúšky v odbore stomatológia do r. 2012 a zubné lekárstvo /s titulom MDDr. po r. 2009/ bez špecializačnej skúšky a trvalý /alebo čiastočný podľa §6, ods.4/ pracovný pomer na oddelení čeľustnej ortopédie na vzdelávacej ustanovizni – SZU, LF, alebo akreditovaných pracoviskách/. /podľa §1 NV 213/2004/.

Rozsah teoretických vedomostí potrebných na získanie špecializácie
Anatómia, fyziológia orofaciálnej sústavy. Základy lekárskej genetiky v aplikácii na odbor. Embryonálny vývoj orof.sústavy, etiológia ČO anomálií, vznik rázštepov a iných vrodených malformácií tváre. Vývin normálnej oklúzie od narodenia po dospelosť, variácie tohto vývinu, anomálie počtu, veľkosti, tvaru a polohy zubov, anomálie medzičeľustných vzťahov.
Histológia tkanív tváre a chrupu, vývin kostí, chrupavky, zuba, svalu, pohyb zuba a tkanivové zmeny s nim spojené, mechanizmus resorbcie koreňov,.
Biostatika, metodológia štatistiky, zhodnotenie validity záverov vo vedeckých prácach.
Psychologické a etické aspekty ČO liečby u detí, mládeže a dospelých. Normálna a abnormálna funkcia TMK. Epidemiológia – princípy epidemiologických šetrení, validita indexov určujúcich potrebu liečby.
Rtg techniky a ich vyhodnocovanie. Analýza kefalometrickej snímky. Tenedencie k recidíve anomálií. Indikácie, konštrukcie a používanie snímateľných aparátov a funkčných aparátov, paltinálnych a linquálnych obúkov, rôzne extraorálnych ťahov a apaprátov. Indikácie a aplikácia fixných apaprátov. Multidisciplinátny prístup k liečbe rázštepov peri, čeľustí a podnebia. Indikácie a kontraindikácie ČO liečby u pacientov s oslabeným parodontom.
Prevencia vČO. Hyg.epidemiologický režim v ČO ambulancii. Ergonomické a právne aspekty práce čeľustného ortopéda. Profesionálne etika vo vzťahu k spoločnosti, pacientom, kolegom.
Spolupráca s inými medicínskymi odbormi.

Rozsah praktických zručností – identifikovať a popísať stav chrupu v zmysle normality a abnormality; diagnostikovať abnormality a patologické zmeny na rtg snímkach; popisovať morfológiu hlavy podľa kefalogramu; prekresliť hlavné štruktúry z kefalogramu v norma lateralis a frontalis;
– vykonať niektoré kefalometrické diagnostické analýzy, interpretovať biologicky správne odchýlky pri jednotlivých meraniach na snímke;
– inštruovať pacienta ako vykonávať optimálnu orálnu hygienu pred a pri aplikácii ČO aparátov; diagnostikovať pred liečbou rizikových pacientov vzhľadom na demineralizáciu skloviny a gingivitídy v priebehu ČO liečby;
– výber materiálu ČO aparátu/drôty, zámky/podľa požadovaných účinkov a vlastností; určenie účinku síl produkovaných rôznymi ČO aparátmi; určenie účinku ortopedických síl;
– podrobné klinické vyšetrenie; určenie maximálnej interkuspidácie a základnej polohy sánky; urobenie kvalitných odtlačkov chrupu s maximálnou reprodukciou alveolárnych výbežkov; registrácia tvárovým oblúkom a zamontovanie modelov do artikulátora; zhotoviť dobré intra a extraorálne fotografie; zhotoviť dobré rtg snímky na ČO účely;
– vykonať predbežné diagnostické zhodnotenie a klasifikáciu pri ČO konzultácii pacienta; poskytnúť radu pri konzultácii vzhľadom na vhodnosť liečby;
– dosiahnuť správne diagnostické vyhodnotenie na základe anamnestických údajov, vyšetrenia pacienta, modelov chrupu /vrátane dg. “setup”/, rtg snímky, kefalogramu, fotografii;
– určiť liečebný plán pre rôzne typy ČO a dentofaciálnych anomálií, vrátane stratégie liečby a retencie, terapeutických prostriedkov, časového určenia, prognózy a odhadovanej dĺžky liečby; prognózovať pravdepodobný vplyv na vývin tváre a chrupu keď nebude vykonaná žiadna ČO liečba; definovať ciele liečby;
– vykonať rastovú analýzu na dvoch časovo vzdialených kefalogramoch toho istého pacienta; určiť zmeny spôsobené liečbou;
– praktická schopnosť zhotoviť a vykonať opravu snímateľných aparátov; zhotovenie a používanie palatinálnych a linguálnych oblúkov, aparátov na ruptúru podnebného švu;
-znalosť a schopnosť práce s aspoň jedným typom fixného aparátu; schopnosť ohýbania typických a atypických ohybov na drôtených oblúkoch; zhotovenie typických retenčných aparátov.

Organizačná forma štúdia
Príprava trvá minimálne 36 mesiacov na oddelení čeľustnej ortopédie akreditovaného pracoviska alebo vzdelávacej ustanovizne /SZU, LF/ podľa vzorovej špecializačnej náplne a odborných aktivít určených Záznamníkom výkonov. Ak sa pobyt na akreditovanom pracovisku koná v skrátenej forme, predlžuje sa doba prípravy v tomto pomere podľa §6, ods.4 NV 213/2004.
Okrem účasti na vedecko odborných podujatiach a publikačnej činnosti je povinný vypracovať písomnú prácu ku špecializačnej skúške za pomoci vedúceho lekára oddelenia a konzultácii vzdelávacej ustanovizne /SZU, LF, akreditovaného pracoviska/, ktorú obháji pri špecializačnej skúške pred komisiou.

Dĺžka štúdia a jej odôvodnenie
Minimálna dĺžka štúdia je 36 mesiacov, ktoré absolvuje v pracovnom úväzku. Počas 3 rokov prípravy absolvuje aj vybrané kurzy a školenia v odbore čeľustná ortopédia, ktoré organizujú komory, stomatologická spoločnosť, alebo Slovenská ortodontická spoločnosť. Výber školiacich akcií vykoná vedúci pracoviska, kde je kandidát zamestnaný a vedúci Katedry vzdelávacej ustanovizne (stom. klinika SZU, LF, neštátne akreditované pracovisko).
Okrem práce na pacientovi pri kresle je ďalšia praktická aktivita venovaná diagnostickým rozborom dokumentácie a zostavovaniu plánov liečby a ich konzultáciám, cvičeniam v diagnostických postupoch, cvičeniam v práci s drôtom, práci na fantómoch a pod. Školenec má mať v ktoromkoľvek okamihu prípravy (s výnimkou prvých 9 mesiacov) v aktívnej liečbe minimálne 60 pacientov dobre dokumentovaných. Celá liečba prebieha pod trvalou kontrolou skúsených špecialistov – školiteľov.
Kandidát sa zúčastňuje aspoň 2 razy do týždňa na odborných seminároch oddelenia, ktoré majú teoretickú náplň (referáty z literatúry, preberanie základných odborných aspektov odboru podľa sylabov) aj praktickú náplň (nácvik diagnostických postupov, nácvik manuálnych zručností, práca na typodontoch atď.).
Kandidát vypracuje odbornú dizertačnú prácu (klinickú, experimentálnu) s literárnou rešeršou danej témy.
Pre špecializačnú skúšku pripraví dokumentáciu 8 vyliečených pacientov.
Dokumentácia bude úplná s písaným komentárom k problematike a priebehu liečby.

Uznávanie praxe a študijných pobytov na zahraničných pracoviskách
V prípadoch doloženej praxe na pracoviskách čeľustnej ortopédie v zahraničí sa táto prax môže započítať do času prípravy na špecializáciu. Uznanie tejto praxe v zahraničí vykoná vzdelávacia ustanovizeň /SZU, LF/.

Podmienky pre pozvanie ku špecializačnej skúške:
Zaradenie do odboru čeľustná ortopédia a splnenie kritérií určených Záznamníkom výkonov.
– Absolvovanie špecializačného študijného programu v čase min. 36 mesiacov, získanie predpísaného počtu kreditov v teoretickej a praktickej časti (školiace akcie vzdelávacej stanovizne, odborná prax, špecializované činnosti) potvrdené v indexe odbornosti.
– Absolvovanie predpísaného počtu vzdelávacích akcií v sústavnom vzdelávaní,
– Vykonanie predpísaného počtu požadovaných výkonov a odborných aktivít overených v záznamníku.
– Odborná pripravenosť na špecializačnú skúšku s odporúčaním školiteľov. Spravidla sa vykonáva záverečný pohovor so zodpovedným školiteľom alebo vstupný písomný test, ktorý zostavuje príslušný pedagogický útvar vzdelávacej ustanovizne.
– Odovzdaná písomná práca najneskôr 3 mesiace pred konaním špecializačnej skúšky.
– Pripravenosť na skúšku z jedného cudzieho jazyka, prípadne preukázanie predpísanej úrovne jeho znalosti (úspešné absolvovanie uznanej jazykovej skúšky – zoznam takýchto skúšok pre jednotlivé jazyky vydáva pedagogický útvar vzdelávacej ustanovizne pre jazyky).
– Splnenie prípadných ďalších požiadaviek zo strany školiteľov, zodpovedného školiteľa alebo vzdelávacej ustanovizne. Absolvovanie kurzu v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva, pokiaľ nebol tento absolvovaný v rámci predatestačnej prípravy zo stomatológie.
– Školiteľ a zodpovedný školiteľ (vzdelávacia ustanovizeň) môže upraviť požiadavky na školencov a navrhovať ďalšie doplnenia študijného programu a splnenie ďalších podmienok..

Odporúčaná literatúra: Aktuálna domáca i zahraničná literatúra v odbore. /Poskytne školiteľ a vzdelávacia ustanovizeň/.
Okrem toho:
Graber, T. M., Vanarsdall, R. L.: Orthodontics. Current principles and techniques. 2nd ed., St. Louis, Baltimore, Boston, Chicago, Mosby Year Book 1994.
Proffit, W. R., Fields, H. W.: ContemporaIy Orthodontics, 2nd ed. St. Louis, Baltimore, Boston, Mosby Year Book 1993.
Melsen, B., Burstone, C. H.: Introduction to biomechanics. Scriptum. Aarhus, Royal DentalCollege 1988.
Burstone. Ch. J., van Steenbergen, E., Hanley, K. J.: Modern edgewise mechanics and the segmented arch technique. Farmington, University of Connecticut Health Center.
Bennett, J. C., McLaughlin, R. P.: Orthodontic treatment mechanics and the preadjusted appliance. London, Mosby-Wolfe l994.
Kamínek. M.: Současné fixní ortodontické aparáty. Praha, Avicenum 1976.
Jedličková. O., Raszka, M.: Vybrané kapitoly z ortodoncie a dentoalveolámí chirurgie. Skriptum. Brno, Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníku l990.
Jedličková. O.: Snímací ortodontické přístroje – desky. Skriptum. Bmo, Institut pro další vzdělávání pracovníku ve zdravotnictví l99l.
Andrik, P., Bachratý, A., Dibelka, F., Kamínek, M.: Čeľustná ortopédia (ortodoncia). Martin, Osveta l981
Kamínek, M., Štefková, M.: Ortodoncie I. (skriptum). Praha, SPN 1990.
Kamínek, M., Štefková, M.: Ortodoncie II. (skriptum). Olomouc, Univerzita Palackého 1991.

Prehľad posledných ročníkov ortodontických časopisov:
Ortodoncie (Olomouc),
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics (St. Louis),
European Journal of Orthodontics (Oxford) a nových publikácií v odbore.